מכירה פומבית חצבה משק בחצבה מכונס נכסים
ענבל ג'וליה אלוש | משרד עורכי דין
יום שני, 1.7.24, 10:00

הציבור מוזמן בזאת להציע הצעות לרכישת משק חקלאי מס' 129 בחצבה והידוע כגוש 39241 חלקה 109, מגרש 129 (להלן: "הנכס")

1. הנכס יימכר כפנוי במצבו הפיזי, התכנוני, ההנדסי והמשפטי הנוכחי (AS IS) במסגרת הליכי תיקי פשיטות רגל שמספרם 23042-06-17 + 7096-03-18 המנוהלים בבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

2. על המציע ובאחריותו לבדוק את טיב הנכס וכל הכרוך בכך, לרבות המצב הפיזי, התכנוני והמשפטי של הנכס והתאמתו לדיני התכנון והבניה.

3. המציע יראה כמי שבדק את הנכס ואת כל הנתונים לעיל ובכל מקרה כונס הנכסים לא יישא באחריות מכל מן וסוג, בקשר לזכויות, מלבד החובות המוטלים עליו בדין.

4. למען הסר ספק מובהר כי כונס הנכסים אינו מייצג את המציעים בכל הקשור למכירת הנכס ולרישום הזכויות ע"ש הזוכה בנכס.

5. הצעות בכתב יש למסור למשרדה של הח"מ עד לתאריך 1.7.2024 בצירוף המחאה בנקאית לפקודת עוה"ד ענבל ג'וליה אלוש בשיעור 10% מגובה ההצעה וכמו כן יש לחתום על טופס הצעה.

6. ההתמחרות תתקיים במשרדי כונסת הנכסים בבאר שבע. מועד להתמחרות ישלח למציעים מאושרים בלבד.

7. במקרה בו מציע, שהצעתו התקבלה, יחזור בו מהצעתו יחולטו ה 10% שנמסרו לידי כונסת הנכסים וזאת גם אם טרם הושלם הליך המכירה.

8. הסכם המכר מצוי במשרד הח"מ לעיון המציעים.

9. מציע שהצעתו תתקבל או יזכה בהתמחרות יידרש לחתום על הסכם המכר בנוסח המצוי במשרדי כונסי הנכסים ללא כל שינויים בו. יתרת התמורה תשולם תוך 30 ימים מיום אישור המכר ע"י הזוכה ואישור בית משפט.

10. אין הח"מ מתחייבת למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוהה ביותר או בכלל ושומרת היא על זכותם לנהל התמחרות בין המציעים.

11. המכירה כפופה לאישור הזוכה ובית המשפט.

לקבלת מידע לגבי הנכס וימים להצגתו יש לפנות למשרדי הח"מ באמצעות דוא"ל:

sharon@Alush-law.co.il


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שרון חיים מענבל ג'וליה אלוש | משרד עורכי דין בטלפון 08-6230922

משק חקלאי, חצבה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: 0%
ההשתתפות באמצעות בידספיריט היא חינם וללא עמלות קנייה או דמי תיווך. הקנייה והתשלום נעשים ישירות מול המוכרים המקיימים את המכירה ובכפוף לתנאי המכירה המפורסמים על ידם

סוג נכס משק חקלאי
ישוב חצבה
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 1.7.24, 10:00
גוש 39241
חלקה 109
מגרש 129
הערות משק חקלאי מספר 129
מסמכים:
חוות דעת שמאי
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu