תאריך אחרון להציע הצעות - דירת מגורים בכפר סבא מכונס נכסים
יום ראשון, 30.6.24, 16:00

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בכפר סבא

1. מתבקשות בזה הצעות לרכישת זכויות הבעלות בדירת מגורים בת 4 חדרים, במקרקעין הידועים כגוש 6427 חלקה 635 תת חלקה 6, ברחוב היסמין 3, שכונת "הפרחים", כפר סבא (להלן: "הנכס").

2. חוברת הזמנה להציע הצעות לרכישת הנכס ניתן לקבל במשרדי מטרי, מאירי, וכט ושות', עורכי דין, שברחוב אריאל שרון 4, מגדל השחר קומה 17, גבעתיים, אצל עו"ד סתיו מטרי, טל': 03-6109000, פקס: 03-6109009, מייל: stavm@mamlaw.co.il.

3. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב במשרד הח״מ (להלן: ״הכונס״) שפרטיו לעיל

עד ולא יאוחר מיום 30.6.2024, בצירוף המחאה/ערבות בנקאית לפקודת הכונס, בשיעור של 10% מן הסכום המוצע. יש להבהיר בהצעה מהו המחיר המוצע, לא כולל מע"מ. למחיר ההצעה יתווסף מע"מ כדין, ככל שחל.

4. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הנכס, את הזכויות בו, את מצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי, את אפשרויות השימוש והניצול שלו, את כל המגבלות והתנאים האחרים החלים עליו לרבות בנושאי רישוי, תכנון ובניה, היטלים, אגרות, מסים וכיוצא באלה. מובהר בזאת כי הנכס נמכר במצבו כפי שהוא (AS IS), והכונס אינו מקבל על עצמו - ולא ניתנת - אחריות כל שהיא באשר למצבו הפיזי, המשפטי, התכנוני ו/או האחר של הנכס או של איזה מבין המערכות שבו.

5. הכונס אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או לאשר את מכר הנכס לכל גורם שימצא לנכון ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לנכס בטרם אישור העסקה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח ההזמנה המחייב הינו כאמור במסמכי ההזמנה. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.

6. מועדים לביקור בנכס ופרטים נוספים ניתן לקבל במשרדו של הח"מ, בתיאום מראש.

7. המכירה כפופה לאישור לשכת ההוצאה לפועל בתל אביב-יפו.


יוסי בן נפתלי, עו"ד

כונס נכסים למכירת הנכס


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל סתיו מטרי, עו"ד ממטרי מאירי וכט ושות' משרד עורכי דין בטלפון 03-610-9000

דירה, 4 חדרים, כפר סבא, רחוב היסמין 3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: 0%
ההשתתפות באמצעות בידספיריט היא חינם וללא עמלות קנייה או דמי תיווך. הקנייה והתשלום נעשים ישירות מול המוכרים המקיימים את המכירה ובכפוף לתנאי המכירה המפורסמים על ידם

סוג נכס דירה
ישוב כפר סבא
שכונה שכונת "הפרחים"
כתובת רחוב היסמין 3
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 30.6.24
גוש 6427
חלקה 635
תת חלקה 6
חדרים 4
מסמכים:
טפסי ההצעה להורדה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu