דירה ברעננה מעזבון
יום ראשון, 18.8.24, 16:00

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בעלות בגוש 6085

חלקה 580 תת חלקה 4 רעננה (להלן "הנכס") 

2. הדירה בת 3 חדרים תהא משופצת בצורה מקיפה לאחר הליכי תמ"א .
3. גודל הדירה בהתאם לנסח טאבו 43 מ"ר
ולאחר הרחבה בהתאם להליכי תמ"א כ65 - מ"ר 8+ מ"ר מרפסת מרוצפת
4. הנכס יימכר במצבו הנתון AS IS בהליכי חיזוק הבניין
וההרחבות במסגרת תמ"א 38
.האחריות לבדיקת כל פרט מהותי , משפטי, פיזי תכנוני ,
הנדסי ואחר הנוגע לנכס מוטלת על המציעים בלבד.
5. מנהלת העיזבון ו/או מי מטעמה אינה אחראית בשום צורה שהיא
ולא ניתנת אחריות כלשהי
באשר למצבו המשפטי, הפיזי , התכנוני וההנדסי ו/או אחר של הנכס
ו/או של הזכויות בו ואין באמור בהזמנה זו
ובמידע המפורט כדי לחייב את מנהלת העזבון או את בעלי הנכס.
6. ניתן לראות את הנכס בתיאום טלפוני מראש עם מנהלת העיזבון שפרטיה להלן
7. המציע שיזכה יטפל בהעברת הזכויות בנכס על שמו ויישא בכל תשלום ו/או הוצאה הכרוכים בכך במלואם.
8. מסמכים נשוא המכירה לרבות שומה , נסח והיתר בנייה ונוסח הסכם מכר
(להלן: "הסכם המכר"),
עליו יידרש הזוכה לחתום, ניתן יהיה לקבל במשרד מנהלת העיזבון.
9. גובה הצעה לרכישת הדירה לא יפחת מסכום של 1,800,000 ₪ 
10. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה במשרד מנהלת העיזבון
הנכסים בשעות העבודה
המקובלות עד ליום 18/08/2024 שעה 16:00
על גבי המעטפה יש לציין "הצעה לרכישת נכס דירה ברעננה ".
ההצעה תהיה נקובה בשקלים חדשים.
11. להצעה תצורף המחאה בנקאית לפקודת עוה"ד נינבורג רות
מנהלת עיזבון בסך של 10% מגובה ההצעה.
12. ההצעה שלא תצורף אליה המחאה בנקאית תיפסל
13. ההמחאה הבנקאית תחוזר למציע שלא זכה בהצעתו
או אם תבוטל ההזמנה להציע הצעות.
14. מציע שהצעתו תתקבל ו/או יחזור בו מהצעתו
ו/או לא יקיים מכל סיבה שהיא את תנאי
ההצעה ו/או לא ישלים את הליך המכר , תחולט ההמחאה הבנקאית
שנתן כפיצוי מוסכם מראש וללא צורך בהוכחת נזק ומבלי לפגוע בזכות
ו/או בסעד אחר.
15. מובהר כי על הזמנה זו כמו גם הצעות המציעים לא חלים דיני המכרזים
וכי מנהלת העיזבון אינה מחויבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר
או כל הצעה שהיא ושמורה לה הזכות לנהל
מו"מ עם כל אחד מהמציע/ים או אם חלקם ו/או לערוך התמחרות בין המציעים
או חלקם ושמורה לה הזכות לבטל הזמנה זו.
16.הח"מ לא תשלם דמי תיווך.
17. מכירת הנכס כפופה לאישור בית משפט משפחה פתח תקווה.
18. הזמנה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד
אך היא מופנית לכל מציע /ה או מציעים אפשריים.
19. מענה והבהרות יינתנו עי משרד הח"מ באמצעות דרכי התקשורת המפורטים להלן בשעות העבודה ועד 19:00 בערב .

עו"ד נינבורג רות - מנהלת עזבון
לשם 9 הוד השרון
נייד: 050-2623235
משרד: 097422229
מייל: ruthinin@gmail.com 

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד רותי נינבורג מרות ל. נינבורג | עורכת דין נוטריון ומגשרת בטלפון 09-7422229

דירה, 3 חדרים, רעננה, רחוב אליעזר יפה 15

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: 0%
ההשתתפות באמצעות בידספיריט היא חינם וללא עמלות קנייה או דמי תיווך. הקנייה והתשלום נעשים ישירות מול המוכרים המקיימים את המכירה ובכפוף לתנאי המכירה המפורסמים על ידם

סוג נכס דירה
ישוב רעננה
כתובת רחוב אליעזר יפה 15
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪1,800,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 18.8.24, 16:00
גוש 6580
חלקה 285
תת חלקה 4
חדרים 3
מרפסות 1
גודל 43 מ"ר
הערות נסח טאבו 43 מ"ר ולאחר הרחבה
בהתאם להליכי תמ"א כ- 60 מ"ר
+8 מ"ר מרפסת מרוצפת
מסמכים:
חוות דעת שמאי
מודעה שהתפרסמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu