Leilão 8
24.10.18
Israel
 25 birenbom st bne brak
O leilão terminou

LOTE 121:

'מגלת ספר'. הספד על השר ר' חיים פרחי. מהדורה יחידה. ווילנא והוראדנא. תקפ"ה.

Vendido por: $110
Preço inicial:
$ 80
Preço estimado:
$120 - $150
Comissão da leiloeira: 0% Mais detalhes
IVA: 17% Sobre a comissão apenas

'מגלת ספר'. הספד על השר ר' חיים פרחי. מהדורה יחידה. ווילנא והוראדנא. תקפ"ה.
מגילת ספר, קינה בחרוזים על מות השר רבי חיים פרחי. מאת רבי צבי הירש קצנלבויגן מווילנא. ווילנא והוראדנא, תקפ"ה(1825). מהדורה יחידה. בדפוס השותפים.בעמוד 10 בספר נזכר שבאותו שנה הלכו לעולמם הגאון רבי חיים מבלוזין וכן הגאון רבי חיים פרחי,
הגביר רבי חיים פרחי מדמשק, תלמיד חכם, עסקן מפורסם ומליץ טוב על אחיו היהודים בארץ בפרט ובעולם בכלל. יועצם היהודי של שליטי הגליל בתקופת האימפריה העות'מאנית ובמהלך מסע נפוליאון בארץ ישראל. היה יועצו של אחמד אל ג'זאר, שליט צפון ארץ ישראל שהתיישב בעכו. מרתק הסיפור איך בזכות עצותיו המתוחכמות של הרב פרחי, נסוג נפוליאון אחור בבואו לכבוש את הארץ. לאחר מותו של אחמד אל ג'זאר, היה ליועצו של סולימאן פאשה. לאחר מות סולימאן פאשה, בבקשתו של הרב פרחי עלה לשלטון עבדאלה פאשה. מעמדו של הרב פרחי בתקופה זו היתה חזקה ואיתנה, אך שונאי ישראל מקורבי המושל, בקנאתם ושנאתם העלילו על רבי חיים עלילות ברשע, לאחר שכנועים, בסופו של דבר, חיזק את ידיהם גם השליט פאשה ימ"ש, ובערב ראש חודש אלול שנת תק"ף הגיעו לביתו פתע, קבוצה של אלימים, נכנסו לחדרו והרגוהו במיתה אכזרית. הי"ד. מותו של רבי חיים פרחי היכה גלים בכל קצוות תבל, גדולי ישראל דאז נשאו קינות והספדים רבים על מותו. בהקדמה שלפנינו כותב המחבר "הרב הצדיק הקדוש המנוח מוהר"ר חיים פרחי זלה"ה מנהיג אביר בארץ הקדושה תוב"ב, ואחר עלותו בשמי רום ההצלחה ועל במתי הממשלה קמה אלומתו גם נצבה... אז חלף רוח ויעבור ואשם ובעתתו רוח רעה מאת אדונו הישמעאלי, ויהפך לו לאויב, הוא נלחם בו, והנה כה עשו בתוך ביתו במוסר אכזרי חנקוהו ואחר אל הים הריצוהו והשליכוהו על לא חמס עשה... וכבר ספדהו כהלכה בכל גלילות הצפון וביחוד בהמ"ד הגדול פה ווילנא... והנה גם אני נדרשתי אז לאשר בקשוני מורי... למען ירעוררו לויתן, ירבו תאניה ואניה, ובין שורותם יצהירו חרוזים שקולים ונערכים על פי משפטי המליצה וחוקותיה..." הקינה כוללת 30 בתים. מנוקד. [14] עמ'. 17 ס"מ. 
מצב טוב מאוד.