תאריך אחרון להציע הצעות - זכות חכירה מהוונת בדירת מגורים באשדוד מכונס נכסים
יום חמישי, 15.8.24, 16:00

הזמנה לציבור להציע הצעות לרכישת דירת מגורים תפוסה

  •  מתפרסמת בזאת הצעה לרכישת זכות חכירה מהוונת בדירת מגורים ברח' העצמאות 69 באשדוד והידועה בלשכת רישום המקרקעין כחלקה 7, בגוש 2448 וכדירה מס' 1 בקומה הראשונה, הכוללת 4 חד', מרפסת וחנייה, בשטח בנוי של כ- 140 מ"ר (עפ"י אישור זכויות מרמ"י מיום 27.12.2023) ובשטח בנוי מדוד של כ- 112 מ"ר לה צמודה מרפסת שמש בשטח של כ- 12 מ"ר וכן מקום חניה (על פי מדידה גרפית על גבי תכנית בנייה מס' 990445 מיום 28.12.1999) (להלן: "הדירה" או "הנכס") וידוע לקונה כי הדירה נמכרת כתפוסה עם זכות מגורים אישית ליחידה (ילידת 1949) לשארית ימי חייה, ללא תשלום דמי שכירות וכפוף לתשלומים שתידרש היחידה בחשבונות ובהוצאות השוטפות של הדירה החלים מטיבם על דייר ולרבות תשלומי ארנונה, תשלומי חשמל, תשלומי ועד בית, תשלומי מים, גז ובזק.
  • ידוע לקונה כי יתכן ויידרש במתן הצעה ללא שיתוף פעולה מצד היחידה לביקור בתוך דירת המגורים, ולא תשמע על כך כל טענה כנגד כונס הנכסים או המכר. על הקונה לעשות בעצמו כל הבירורים הנדרשים ועל סמך בדיקותיו בלבד, כמפורט להלן:
  • המכר כפוף לאישור בית המשפט השלום בבאר שבע. המידע בהזמנה זו הוא כללי ביותר ואין בו כדי להוות מצג מצד כונס הנכסים בכל עניין הקשור לנכס. רכישת הנכס תעשה על אחריות הרוכש, במצבו היום (AS-IS) וללא כל מצג מאת כונס הנכסים. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את טיב הנכס, מצבו התכנוני, הרישוי, הרישומי, המשפטי והפיזי, אפשרויות ניצולו, הזכויות בנכס וכל יתר המגבלות החלות על הנכס ולרבות מכירתו כתפוס על ידי היחידה עד שארית חייה.
  • הצעות בכתב, עם פרטי המציע, יש למסור למשרדו של עו"ד אייל עברון, כונס הנכסים, בכתובת מטה, עד ליום 15/08/2024 בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מגובה ההצעה לפקודת עו"ד אייל עברון ובסכום                          שלא יפחת מ- 950,000 ₪ .
  • סכום זה יחולט בכל מקרה שבו מציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו.
  • ניתן להוריד את טופס ההרשמה באתר לעיל או לקבלו ממשרדו של הח"מ.
  • הצעה זו כפופה לנוסח הסכם המכר אותו ניתן לקבל במשרדו של עו"ד אייל עברון שעליו יידרש המציע לחתום.
  • כונס הנכסים אינו מתחייב למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוה ביותר ו/או בכלל והוא שומר על זכותו לנהל משא ומתן עם המציעים ועם אחרים ו/או לערוך תחרות בין המציעים ו/או בין חלק מהם ו/או בין אחרים ו/או לבטל את ההזמנה להציע הצעות ללא כל נימוק. דיני המכרזים אינם חלים על מכר זה.
  • בהעדר שיתוף פעולה מצד היחידה ועל על כל מציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הדירה וללא אפשרות כניסה לדירה בה מתגוררת היחידה. כונס הנכסים לא ישלם דמי תיווך.
  • לפרטים נוספים אודות הנכס ואודות הליך ההתמחרות המקוונת לרבות העתק דו"ח שמאות חלקי ניתן לקבל באתר בידספיריט או ממשרד כונס הנכסים.

         

אייל עברון, עו"ד , בתפקידו ככונס נכסים

רח' אריה שנקר 14 , ת.ד 4070 הרצליה

Evronlaw1@gmail.com

טלפון 09-9500090 פקס 09-9509575


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אפרת מאייל עברון | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 09-9500090

דירת מגורים תפוסה, 4 חדרים, אשדוד, רחוב העצמאות 69 דירה מס' 1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: 0%
ההשתתפות באמצעות בידספיריט היא חינם וללא עמלות קנייה או דמי תיווך. הקנייה והתשלום נעשים ישירות מול המוכרים המקיימים את המכירה ובכפוף לתנאי המכירה המפורסמים על ידם

סוג נכס דירת מגורים תפוסה
ישוב אשדוד
כתובת רחוב העצמאות 69 דירה מס' 1
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 15.8.24
גוש 2448
חלקה 7
חדרים 4
מרפסות 1
גודל 140 מ"ר
קומה 1
חניה יש
מסמכים:
חוות דעת שמאי
הודעה על רישום זכות בנכס
הסכם מכר
טופס הרשמה
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu