תאריך אחרון להציע הצעות - חנות ומחסן בתל אביב יפו מכונס נכסים
17.6.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' התע"ש 20, כפר סבא

1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס הידוע כחנות בשטח רשום של 83.3 מ"ר ומחסן צמוד עורפי בשטח רשום של 60.70 מ"ר, בקומת קרקע של בנין בדרך יפו 7 פינת רחוב 443 תל אביב-יפו, גוש 7421 חלקה 6 תת חלקה 9,11, והכל כמפורט ברישומי לשכת רישום המקרקעין.

2. הצעות לרכישת הנכס, הכוללות את פרטיו האישיים של המציע (שם, ת"ז/ח"פ, מען, טלפון, דוא"ל), יש להגיש למשרד סלונים-אגמי, משרד עו"ד ברח' התע"ש 20 חדר 205, כפ"ס, בצרוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בגובה 10% מסכום ההצעה עשוי לפקודת כונסת הנכסים- עו"ד תמי סלונים, לא יאוחר מיום רביעי 17/06/2020. 

3. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יידרש לחתום על הסכם מכר בנוסח המצוי במשרד הח"מ מיד בסיום ההתמחרות.

ניתן לקבל עותק מהסכם המכר במשרד כונסת הנכסים וכן באתר זה. 

4. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מיד עם הכרזתו כזוכה מכל סיבה שהיא,

תהא כונסת הנכסים רשאית לחלט את ערבונו כפיצוי מוסכם. 

5. הנכס יימכר במצבו הנתון פיזית, תכנונית, רישומית ומשפטית (AS IS), והאחריות לבדיקת מצבו כאמור מוטלת על המציעים ועליהם בלבד, ולא על כונסת הנכסים,

ואין לראות בנתונים, תמונות, וכל מידע אחר המפורט בהזמנה זו ו/או באתר https:// houses.bidspirit.com כאסמכתא כלשהיא, ובאחריות המציע לברר את כל הפרטים הנוגעים לנכס, לרבות מצב פיזי, תכנוני, רישומי, משפטי, והאחר, וכן את כל אפשרויות הניצול של הנכס, חיובי המסים, היטלים, אגרות וכל הוצאה שתחול בקשר לנכס. 

6. ניתן לבקר בנכס במועדים שלהלן:  יום רביעי 10/06/2020 בין השעות 15:00-16:00

7. כונסת הנכסים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, ושומרת לעצמה את הזכות לקיים תחרות בין המציעים או חלקם ו/או לנהל מו"מ עם כל אחד מהם בנפרד, בכל שלב שהוא, וכן להאריך את המועד להגשת ההצעות, לבטל בכל שלב את הליכי המכירה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

8. על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים. 

9. לא ישולמו דמי תיווך. 

10. המכירה כפופה לאישור רשמת ההוצאה לפועל ו/או בית המשפט, לפי העניין. חנות + מחסן צמוד, תל אביב יפו, דרך יפו 7 פינת רחוב 443

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס חנות + מחסן צמוד
ישוב תל אביב יפו
כתובת דרך יפו 7 פינת רחוב 443
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 17.6.20
גוש 7421
חלקה 6
תת חלקה 11, 9
גודל 83.3 מ"ר
הערות חנות בשטח רשום של 83.3 מ"ר ומחסן צמוד עורפי בשטח רשום של 60.70 מ"ר, בקומת קרקע של בנין בדרך יפו 7 פינת רחוב 443 תל אביב-יפו,

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא