קרקע לרכישה במועצה האזורית תמר מכונס נכסים
21.3.21
ישראל
 רחוב השונית 2,הרצליה פיתוח

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת קרקע המיועדת לתיירות מדברית מגרש מס' 1

בשטח של 4,800 מ"ר סה"כ,

הידוע כחלקה מס' 6 בגוש 39689, ליד צומת הערבה בתחומי המועצה האזורית תמר (להלן: "הנכס").
2. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש למשרד אוהד כהן ושות', משרד עורכי דין
על גבי טופס משרדנו בלבד עד תאריך 21/03/21 שעה 16:00
בצירוף שיק בנקאי בלבד (להלן: "הפיקדון")
לפקודת עו"ד אוהד כהן בשיעור 10% מגובה ההצעה.
3. הפיקדון יחולט במקרה שמציע אשר הצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו.
4. על המציע ובאחריותו לבדוק את הנכס, טיבו, מצבו הפיזי,
התכנוני והמשפטי והזכויות הנמכרות בו, אין החתום מטה אחראי על הנכס
והוא יימכר כפי שהוא במצב "AS- IS".
5. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי
ויהא רשאי לנהל מו"מ ו/או לנהל התמחרות
ו/או לנהל מו"מ עם אחרים שאינם בין המציעים עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
6. המכר כפוף לאישור כב' ראש ההוצאה לפועל בכפ"ס.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד אוהד כהן ממשרד עורכי דין אוהד כהן ושות' בטלפון 0528-554422

קרקע המיועדת לתיירות מדברית ליד צומת הערבה, מועצה אזורית תמר

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס קרקע המיועדת לתיירות מדברית ליד צומת הערבה
ישוב מועצה אזורית תמר
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 23.3.21, 16:00
גוש 39689
חלקה 6
גודל 4,800 מ"ר
הערות מיקום הקרקע ליד צומת הערבה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא