תאריך אחרון להציע הצעות - שתי דירות נופש בהרצליה מכונס נכסים
7.1.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' התע"ש 20, כפר סבא

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות חכירה מהוונות שתי דירות נופש בפרויקט הלגונה בהרצליה

 1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות חכירה מהוונות בנכס המהווה שתי דירות נופש בנות 3 חדרים כ"א, שאוחדו לאחת, הידועות כדירה מס' 317 בשטח רשום 71. 80 מ"ר, ודירה מס' 318 בשטח רשום 71. 80 מ"ר, קומה 2 מעל קומת קרקע ברחוב העוגן 6 (רשומות גם כדירות בקומה שלישית אגף 1 בניין A ברחוב העוגן 4), "פרויקט הלגונה", הרצליה, גוש 6516 חלקה 16 תתי חלקות 22-23, לרבות חלקן ברכוש המשותף וכל המוצמד להן בפועל, אשר נרכשו ביום 22/11/2004.
 2. הנכס יימכר במצבו הנתון פיזית, תכנונית, רישומית ומשפטית (AS IS), והאחריות לבדיקת מצבו כאמור מוטלת על המציעים ועליהם בלבד, ולא על הח"מ. אין לראות במידע המפורט בהזמנה זו כאסמכתא כלשהי, ובאחריות המציע לברר את כל הפרטים הנוגעים לנכס, לרבות מצב פיזי, תכנוני, רישומי, משפטי, והאחר, וכן את כל אפשרויות הניצול של הנכס, חיובי המסים, היטלים, אגרות וכל הוצאה שתחול בקשר לנכס.
 3. ניתן לבקר בנכס במועדים שלהלן: יום רביעי 18/12/2019, ויום חמישי 02/01/2020, בין השעות 15:00-16:30.
 4. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב לסלונים – אגמי, משרד עורכי דין, רח' התע"ש 2- כפ"ס, בצרוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בגובה 10% מסכום ההצעה עשוי לפקודת עו"ד תמי סלונים, לא יאוחר מיום שלישי 07/01/2020
 5. הח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ותהא רשאית לקיים מו"מ ו/או תחרות בין המציעים או חלקם בכל שלב שהוא, להאריך את המועד להגשת ההצעות, וכן לבטל בכל שלב את הליכי המכירה, והכל לפי שקול דעתה הבלעדי.
 6. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יידרש לחתום במשרד כונסת הנכסים על הסכם מכר שנוסח ע"י כונסת הנכסים, וזאת מיד עם הכרזתו כאמור כזוכה. ניתן לקבל עותק מהסכם המכר במשרד כונסת הנכסים.
 7. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מיד עם הכרזתו כזוכה מכל סיבה שהיא, יחולט השיק הבנקאי או הערבות הבנקאית שהפקיד כפיצוי מוסכם.
 8. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יישא בכל תשלום הכרוך בהעברת הזכויות בנכס.
 9. על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים.
 10. לא ישולמו דמי תיווך.
 11. המכירה כפופה לאישור רשמת ההוצאה לפועל.
 12. לקבלת פרטים ניתן לפנות למשרדנו.
 13. תתקיים התמחרות אינטרנטית
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רון דריזן, עו"ד מסלונים - אגמי משרד עורכי דין בטלפון 09-3733312

נכס המהווה שתי דירות נופש ,בנות 3 חדרים כ"א, שאוחדו לאחת, הרצליה, רחוב העוגן 6 דירה מספר 317 + דירה מספר 318

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס נכס המהווה שתי דירות נופש ,בנות 3 חדרים כ"א, שאוחדו לאחת
ישוב הרצליה
שכונה פרויקט הלגונה
כתובת רחוב העוגן 6 דירה מספר 317 + דירה מספר 318
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 7.1.20
גוש 6516
חלקה 16
תת חלקה 22-23,
הערות שתי דירות נופש בנות 3 חדרים כ"א, שאוחדו לאחת, הידועות כדירה מס' 317 בשטח רשום 71.80 מ"ר, ודירה מס' 318 בשטח רשום 71.80 מ"ר, קומה 2 מעל קומת קרקע רחוב העוגן 6 (רשומות גם כדירות בקומה שלישית אגף 1 בניין A ברחוב העוגן 4),"פרויקט הלגונה", הרצליה, גוש 6516 חלקה 16 תתי חלקות 22-23, לרבות חלקן ברכוש המשותף וכל המוצמד להן בפועל, אשר נרכשו ביום 22/11/2004

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא