תאריך אחרון להציע הצעות - הזמנה להציע הצעות לרכישת 7 אולמות מכונס נכסים
23.1.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' התע"ש 20, כפר סבא

1. בזאת הצעות לרכישת זכויות בעלות ב- 7 אולמות (חנויות מחוברות) בקומת קרקע+גלריות + 5 חניות מוצמדות במבנה מסחרי בן 3 קומות מעל קומת מרתף ("דיסקאונט סנטר"), ברחוב סחרוב , א.ת. ראשון לציון

2. הצעות לרכישת הנכס, הכוללות את פרטיו האישיים של המציע (שם, ת"ז/ח"פ, מען, טלפון, דוא"ל), יש להגיש ל'סלונים – אגמי, משרד עורכי דין', רח' התע"ש 20- כפ"ס,

בצרוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בגובה 10% מסכום ההצעה עשוי לפקודת כונסת הנכסים-עו"ד תמי סלונים, לא יאוחר מיום חמישי 23/01/2020.

מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יידרש לחתום על הסכם מכר בנוסח המצוי במשרד כונסת הנכסים מיד בסיום ההתמחרות.

ניתן לקבל עותק מהסכם המכר באתר זה וכן במשרד כונסת הנכסים

4. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מיד עם הכרזתו כזוכה מכל סיבה שהיא,

תהא כונסת הנכסים רשאית לחלט את ערבונו כפיצוי מוסכם.

5. הנכס יימכר במצבו הנתון פיזית, תכנונית, רישומית ומשפטית (AS IS), והאחריות לבדיקת מצבו כאמור מוטלת על המציעים ועליהם בלבד,

ולא על כונסת הנכסים ו/או מי מטעמה, ואין לראות בנתונים, תמונות, וכל מידע אחר המפורט בהזמנה ובאתר זה, כאסמכתא כלשהיא,

ובאחריות המציע לברר את כל הפרטים הנוגעים לנכס, לרבות מצב פיזי, תכנוני, רישומי, משפטי, והאחר, וכן את כל אפשרויות הניצול של הנכס,

חיובי המסים, היטלים, אגרות וכל הוצאה שתחול בקשר לנכס.

6. ניתן לבקר בנכס במועדים שלהלן: יום חמישי 02/01/2020; יום חמישי 09/01/2020; יום חמישי 16/01/2020; בין השעות 15:00-16:30. 

7. כונסת הנכסים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, ושומרת לעצמה את הזכות

לקיים תחרות בין המציעים או חלקם ו/או לנהל מו"מ עם כל אחד מהם בנפרד, בכל שלב שהוא, וכן להאריך את המועד להגשת ההצעות,

לבטל בכל שלב את הליכי המכירה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

8.על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים. 

9.לא ישולמו דמי תיווך.

10.המכירה כפופה לאישור רשמת ההוצאה לפועל ו/או בית המשפט, לפי העניין.

11.לקבלת פרטים מיתן לפנות למשרדנו

 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רון דריזן, עו"ד מסלונים - אגמי משרד עורכי דין בטלפון 09-3733312

7 אולמות (חנויות מחוברות) בקומת קרקע+5חניות מומצמדות במבנה מסחרי בן 3 קומות, ראשון לציון, סחרוב 17

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס 7 אולמות (חנויות מחוברות) בקומת קרקע+5חניות מומצמדות במבנה מסחרי בן 3 קומות
ישוב ראשון לציון
שכונה "דיסקאונט סנטר"
כתובת סחרוב 17
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 23.1.20
גוש 6097
חלקה 217
תת חלקה 11,12,28,29,30,31,32
הערות בקומת קרקע+גלריות בשטח רשום כולל 276.51 מ"ר + 5 חניות מוצמדות (לא מקורות) בשטח רשום כולל 60 מ"ר, במבנה מסחרי בן 3 קומות מעל קומת מרתף ("דיסקאונט סנטר"), שברחוב סחרוב 17, א.ת. ראשון לציון, הידועים כגוש 6097 חלקה 217 תת חלקה 11 (שטח רשום 41.75 מ"ר + חניה בשטח רשום 12 מ"ר), תת חלקה 12 (שטח רשום 41.75 מ"ר + חניה בשטח רשום 12 מ"ר), תת חלקה 28 (שטח רשום 34.38 מ"ר + חניה בשטח רשום 12 מ"ר), תת חלקה 29 (שטח רשום 41.48 מ"ר), תת חלקה 30 (שטח רשום 41.75 מ"ר), תת חלקה 31 (שטח רשום 37.70 מ"ר + חניה בשטח רשום 12 מ"ר),

תת חלקה 32 (שטח רשום 37.70 מ"ר + חניה בשטח רשום 12 מ"ר), וכן חלקם ברכוש המשותף, הכל כמפורט ברישומי לשכת רישום המקרקעין.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא