תאריך אחרון להציע הצעות - חנות בתל אביב-יפו מכונס נכסים
26.1.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' התע"ש 20, כפר סבא
1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס הידוע כחנות ומחסן בקומה ראשונה (קרקע ומרתף) בשטח רשום כולל של 246.54 מ"ר
    וחלק ברכוש המשותף 25/369, אליו מוצמד ב"ש (משותף) בשטח רשום של 7.22 מ"ר, בבניין מגורים ומסחר בייעוד לשימור,
    ברח' מקווה ישראל 1 תל אביב-יפו, גוש 7444 חלקה 1 תת חלקה 26, והכל כמפורט ברישומי לשכת רישום המקרקעין. 
2. הצעות לרכישת הנכס, הכוללות את פרטיו האישיים של המציע (שם, ת"ז/ח"פ, מען, טלפון, דוא"ל), יש להגיש ל'סלונים – אגמי, משרד עורכי דין',
   רח' התע"ש 20- כפ"ס, בצרוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בגובה 10% מסכום ההצעה עשוי לפקודת כונסת הנכסים-עו"ד תמי סלונים,
   לא יאוחר מיום ראשון 26/01/2020.
3. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יידרש לחתום על הסכם מכר בנוסח המצוי במשרד כונסת הנכסים מיד בסיום ההתמחרות.
    ניתן לקבל עותק מהסכם המכר באתר זה וכן במשרד כונסת הנכסים (לינק להורדה).
4. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מיד עם הכרזתו כזוכה מכל סיבה שהיא,
    תהא כונסת הנכסים רשאית לחלט את ערבונו כפיצוי מוסכם. 
5. הנכס יימכר במצבו הנתון פיזית, תכנונית, רישומית ומשפטית (AS IS), והאחריות לבדיקת מצבו כאמור מוטלת על המציעים ועליהם בלבד,
    ולא על כונסת הנכסים ו/או מי מטעמה, ואין לראות בנתונים, תמונות, וכל מידע אחר המפורט בהזמנה ובאתר זה, כאסמכתא כלשהיא,
    ובאחריות המציע לברר את כל הפרטים הנוגעים לנכס, לרבות מצב פיזי, תכנוני, רישומי, משפטי, והאחר, וכן את כל אפשרויות הניצול של הנכס,
    חיובי המסים, היטלים, אגרות וכל הוצאה שתחול בקשר לנכס.
6. ניתן לבקר בנכס במועדים שלהלן: יום ראשון 05/01/2020; יום ראשון 19/01/2020; בין השעות 15:45-17:00
7. כונסת הנכסים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, ושומרת לעצמה את הזכות לקיים תחרות
    בין המציעים או חלקם ו/או לנהל מו"מ עם כל אחד מהם בנפרד, בכל שלב שהוא, וכן להאריך את המועד להגשת ההצעות,
    לבטל בכל שלב את הליכי המכירה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
8. על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים. 
9. לא ישולמו דמי תיווך.
10. המכירה כפופה לאישור רשמת ההוצאה לפועל ו/או בית המשפט, לפי העניין.
11. לקבלת פרטים מיתן לפנות למשרדנו

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רון דריזן, עו"ד מסלונים - אגמי משרד עורכי דין בטלפון 09-3733312

חנות + מחסן, תל אביב יפו, רחוב מקווה ישראל 1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס חנות + מחסן
ישוב תל אביב יפו
כתובת רחוב מקווה ישראל 1
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 26.1.20, 17:00
גוש 7444
חלקה 1
תת חלקה 26
גודל 246.54 מ"ר
הערות קומה ראשונה (קרקע ומרתף) בשטח רשום כולל של 246.54 מ"ר וחלק ברכוש המשותף 25/369, אליו מוצמד ב"ש (משותף) בשטח רשום של 7.22 מ"ר, בבניין מגורים ומסחר בייעוד לשימור

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא