התמחרות אינטרנטית - דירה בראשון לציון מבעלי תפקיד
13.2.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' יד חרוצים 19 , בית גודר , א.תעשייה פולג , ת.ד 699 נתניה
1. מתבקשות בזה הצעות לרכישת זכויות בנכס המהווה דירה בת 4 חדרים בקומה השישית בשטח של כ-
109.24 מ" ר + מרפסת לא מקורה בשטח של כ- 6.75 " ר , הממוקמת בעיר ראשון לציון 
2. חוברת בנוגע להליך הזמנה זה, הכוללת – דו" ח שמאי להערכת שווי הנכס, מסמכי ההצעה וכן נוסח
החוזה לרכישת הנכס, ניתן לקבל באתר http://bidspirit.com/federlawnadlan .(בכתובת זו יש להירשם להתמחרות).
טופס הצעה  (לינק להורדה)
3. טופס ההצעה בצירוף המחאה בנקאית לפקודת עו" ד אופיר פדר בגובה 10% מסכום ההצעה, יש למסור
למשרדו של עו" ד אופר פדר, בכתובת רחוב יד חרוצים 19, א.ת החדש, פולג נתניה , עד ליום 9/02/2020 בשעה 12:00.
תנאי להשתתפות בהתמחרות הינו מסירת המחאת בנקאית כאמור לעיל. 
4. התמחרות אינטרנטית תתקיים ביום 13/02/2020 בשעה 12:00 באתר שלעיל.
5. ניתן להשתתף בהתמחרות באמצעות טלפון נייד/ מחשב אישי /להגיע למשרדו של עו" ד אופיר פדר.
6. מציע אשר יחזור מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, ו/או מציע שזכה
בהתמחרות ולא יבצעה ו/או לא יחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרדי הח" מ תוך 48 שעות יחויב בסך
של 10% מגובה סכום הזכייה.
7. לשאלות ולתיאום ביקור בנכס –יש לפנות לעו" ד שירה גורן ממשרד עורכי דין פדר בכתובת : shira@federlaw.co.il . 
8. אין הח" מ מקבלים על עצמם אחריות כלשהי לגבי תיאור הנכס ו/או לגבי מצבו ו/או באשר לזכויות
בנכס, הנכס והזכויות בו ימכרו במצבם הנוכחי כפי שהוא – " AS IS" על המציע לבדוק על חשבונו
ובאחריותו המלאה והבלעדית את טיב הזכויות בנכס מכל בחינה שהיא, לרבות פיזית, תכנונית ומשפטית.
כל ההוצאות שיחולו בקשר עם רכישת הנכס ו/או בהעברת הזכויות בו ישולמו ע" י המציע. המכירה
כפופה לאישור בית המשפט המחוזי מרכז.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שירה גורן , עו"ד ממשרד עורכי דין פדר בטלפון 077-7373737

דירה, 4 חדרים, ראשון לציון, רחוב חיל חימוש 20

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב ראשון לציון
כתובת רחוב חיל חימוש 20
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 9.2.20, 12:00
גוש 2717
חלקה 6
תת חלקה 24
חדרים 4
מרפסות 1
גודל 109.24 מ"ר
קומה 6

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא