נכס מקרקעין ברעננה מכונס נכסים
6.2.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב ז'בוטינסקי 35 רמת גן 52511
- הצעות בכתב לרכישת הזכויות בנכס יש להגיש עד 06.02.20 בשעה 12:00, במשרד עוה"ד הרצוג פוקס נאמן או במשרד עוה"ד רייזינגר פרלמוטר, את ההצעה יש להגיש באמצעות טופס הצעה ונוסח טיוטת חוזה מכר הנספח לו, שניתן לקבלו במשרדי עוה"ד הנ"ל:   
עו"ד יצחק רייזינגר, רייזינגר פרלמוטר עו"ד ונוטריון, רח' זבוטינסקי 35, רמת גן, טל: 03-5757986 פקס: 03-5757936, ו-עו"ד צוריאל פיקאר, הרצוג פוקס נאמן עו"ד, רח' ויצמן 4, תל אביב, טל: 03-6922020 פקס: 03-6966464, ו-עו"ד משה שמעוני, שמעוני ושות' עו"ד, רח' בן גוריון 2, רמת גן, טל: 03-7507878 פקס: 03-7507870, ו-עו"ד נירית גודס, רח' ערער 9 מודיעין, טל: 03-5167243 פקס: 08-8541454
- כונסי הנכסים רשאים לא לקבל הצעה אשר לא תוגש על גבי טופס הצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בו או הצעה אשר לא תהיה ביחס לנכס כולו כהגדרתו לעיל.
- על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית בתוקף ל-3 חודשים, בגובה 5% מהסכום המוצע. מציע אשר הצעתו לא תתקבל, תוחזר לו הבוןחה תוך 30 יום אחרי שתיקבע זהותו של הזוכה. מציע אשר יחזור בו מהצעתו, תחולט הבטוחה שהפקיד. 
- הזכויות בנכס ימכרו במצבן ( AS IS  ) כפי שיהא ביום מסירת החזקה בהם, לרבות זכויות בניה בנכס וזכויות הדיירים. כל המיע שיימסר על ידי כונסי הנכסים אינו מחייב אותם ו/או את הבעלים וכפוף לבדיקה עצמאית של המציע על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מצבו המשפטי, התכנוני, והפיזי של הנכס ואת זכויות הדיירים השונים בו. 
- ההתקשרות עם המציע שהצעתו תתקבל, כפופה לחתימת חוזה מחייב ע"י המציע בנוסח הטיוטה שתצורף לטופס ה"הצעה" וכן היא כפופכה לאישורו של בית המשפט המחוזי מחוז המרכז בלוד, בת.א 68785-11-16   
- דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, ואין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם שומרים על זכותם לקבל הצעות בכל שלב, לדחות הצעות, לקיים מו"מ ו/או תחרות בין המציעים או חלקם, לרבות עם הבעלים של הנכס ו/או חלקם וכן להפסיק את המכר ו/או להאריך את המועד להגשת הצעות בכל שלב שהוא
- לא ישולמו דמי תיווך בדרך כלשהי

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יצחק רייזינגר, עו"ד מיצחק רייזינגר | משרד עו"ד ונוטריון בטלפון 03-5757986

נכס מקרקעין, רעננה, קרן הרחובות אחוזה, הגליל והנגב

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס נכס מקרקעין
ישוב רעננה
כתובת קרן הרחובות אחוזה, הגליל והנגב
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 6.2.20, 12:00
גוש 6580
חלקה 272,273,274,275,276
גודל 1,550 מ"ר
הערות המבנים ששטחן הכולל הוא 1550 מ"ר, לרבות המבנים
הבנויים על החלקות, הדיירים המאכלסים אותם וזכויות הבניה בהן.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא