19.2.20 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 רח' יד חרוצים 19 , בית גודר , א.תעשייה פולג , ת.ד 699 נתניה

1. הח"מ, בתפקידו כמפרק חברת א.מ.ר.ם. מחשבים בע"מ, ח.פ. 512670407, (להלן: "החברה") על פי מינוי מיום 18.9.2017,

    מזמין בזה הצעות לרכישת מלוא הזכויות ב 30 תיקי הוצאה לפועל בהם החברה משמשת כזוכה (להלן; "תיקי ההוצאה לפועל").

    סה"כ קרן בפתיחה: 596,868 ₪.

    סה"כ יתרת חוב משוערכת להיום על פי ספרי ההוצל"פ: 2,402,172 ₪.

2. את רשימת התיקים הספציפיים ניתן לקבל במשרדו של הח"מ בכתובת ובפרטים הרשומים מטה. 

3. ניתן להירשם להתמחרות ולהגיש הצעות עד ליום 10/02/2020 בשעה 12:00 ע"י הורדת טופס הצעה

    בצירוף המחאה בנקאית לפקודת עו"ד אופיר פדר, המהווה 10% מהסכום המוצע, ללא המחאה בנקאית לא תאושר השתתפות בהתמחרות.

    טופס ההצעה (לינק להורדה)

4. התמחרות אינטרנטית תיערך ביום 11/02/2020 החל משעה 10:00.    

5. ניתן להשתתף בהתמחרות באמצעות טלפון נייד/ מחשב אישי.  

6. מציע אשר יזכה בהתמחרות ולא יבצע ו/או יחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרד הח"מ תוך 48 שעות –

    יחויב בסך של 10% מגובה סכום הזכייה.

7. תיקי ההוצאה לפועל ימכרו במצבם המשפטי הקיים (IS – AS) והאחריות לבדיקתם מצבם מוטלת על המציעים בלבד.

    אין הח"מ אחראי או מודע לסיכויי הגבייה ו/או למצב המשפטי ו/או לסיכון המשפטי ו/או לגבייה עצמה ו/או לכל דבר שיקרה בתיק מיום מכירתו.

8. המציע מודע ומבין, כי מיום רכישת התיק, קרי מיום אישור החוזה אשר ייחתם על ידי בית המשפט, יש לראותו כ"זוכה" בתיק לכל דבר ועניין,

     ואין הוא או מי מטעמו יכול לפנות לח"מ בכל טרוניה או תובענה בנידון.

9. מציע יכול לקנות את כל התיקים כמקשה אחת, או רק תיקים מלשכת הוצאה לפועל מסוימת, או רק תיק אחד.

10. עדיפות תינתן לרוכש אשר מעוניין לקנות את מרבית התיקים- בכפוף לשיקול דעתו של הח"מ.

11. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והוא יהיה רשאי לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם,

      אף לאחר ההתמחרות ו/או לאחר חתימת הסכם המכר, להאריך את המועד להגשת הצעות, להאריך את זמן ההתמחרות והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

12. מכירת תיקי ההוצאה לפועל מותנית באישור נושי החברה בתיק הפירוק וכפופה לאישור בית המשפט המחוזי בתיק פר"ק 11002-05-17.

13. יובהר, כי כל תקבול, אשר ייגבה בתיקים עד ליום אישור המכר על ידי בית המשפט המחוזי יוקנה לקופת הפירוק ולא יהווה חלק מהממכר.

14. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם עו"ד סוזי כהן לוביש בכת' מייל suzi@federlaw.co.il או בשלוחה 104 במשרד הח"מ.


За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עו"ד סוזי כהן לוביש из משרד עורכי דין פדר Адвокатское бюро по 077-7373737

הזמנה להציע הצעות לרכישת תיקי הוצאה לפועל

Продан: 

Тип имущества הזמנה להציע הצעות לרכישת תיקי הוצאה לפועל
последний день для размещения ставки Понедельник, 10.2.20, 12:00
Примечания הח"מ, בתפקידו כמפרק חברת א.מ.ר.ם. מחשבים בע"מ, ח.פ. 512670407, (להלן: "החברה") על פי מינוי מיום 18.9.2017, מזמין בזה הצעות לרכישת מלוא הזכויות ב 30 תיקי הוצאה לפועל בהם החברה משמשת כזוכה (להלן; "תיקי ההוצאה לפועל").
סה"כ קרן בפתיחה: 596,868 ₪.
סה"כ יתרת חוב משוערכת להיום על פי ספרי ההוצל"פ: 2,402,172 ₪.

את רשימת התיקים הספציפיים ניתן לקבל במשרדו של הח"מ בכתובת ובפרטים הרשומים מטה.

теги: