התמחרות אינטרנטית - מגרש בשטח של 338 מ"ר בחולון מעיזבון
31.5.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב אחד העם 9, מגדל שלום – מבואה מזרחית, תל אביב 65252 ת.ד. 29342

1. על המציע לבדוק את המצב הפיזי, התכנוני והמשפטי הנוכחי של מגרש א'

2. נוסח חוזה רכישה (להלן - חוזה הרכישה) עליו יידרש המציע לחתום ופרטים נוספים ניתן לקבל אצל עו"ד חנן חדד

   (בין השעות 14:00 – 18:00) במשרד ברחוב אחד העם 9, תל-אביב בעלות של  250 ש"ח כולל מע"מ, שלא יוחזרו,

   וזאת לאחר חתימה על מסמך – כתב הסכמה להשתתפות בהליך ההתמחרות ותנאים מוקדמים לה. 

3. הצעות יש להגיש לח"מ ובה, התייחסות לכל אחד מהמגרשים בנפרד, על גבי חוזה הרכישה אליו יצורף גם מסמך –

    כתב ההסכמה וזאת עד ליום 28/05/2020 בשעה 16:00(לינק להורדה)

4. להצעה יש לצרף שיק בנקאי ערוך לטובת הח"מ בסכום של 10% מגובה ההצעה אך לא פחות מסכום של 40,000 ש"ח,

    ניתן לבצע חלף שיק בנקאי העברה כספית לזכות חשבון עליו יורה הח"מ. 

5. הח"מ רשאי לחתום על חוזה הרכישה רק לאחר קבלת אישור בית המשפט המחוזי באר שבע ואישור הסכם המכר

    הינו תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של ההסכם. 

6. לפרטים נוספים יש לפנות לעו"ד אבי לוי בטלפון: 03-6005444; או באמצעות Email - Pashar@Hanan-Law.co.il . 


*נוכח משבר וירוס הקורונה וצו החירום בו מצויה מדינת ישראל, הוחלט, בשלב זה,

  להאריך את המועד להגשת הצעות לרכישת המגרשים עד 28/05/2020 בשעה 16:00.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אבי לוי, עו"ד מחנן חדד ושות' | בטלפון 03-6005444

מגרש א', חולון

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס מגרש א'
ישוב חולון
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 28.5.20, 16:00
גוש 6751
חלקה 146
גודל 338 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא