תאריך אחרון להציע הצעות - משק עזר ובית מגורים במושב כפר חסידים מעיזבון
5.4.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 ת.ד. 5151 כפר חסידים 20400

1. מתפרסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות חכירה בבית מגורים ישן ומקרקעין מסוג משק עזר הידוע כגוש 11137 חלקה 8 בשטח בנוי של כ-80 מ"ר לערך, בית צמוד קרקע בשטח של כ- 5 דונם לערך (מהם כ- 4 דונם קרקע חקלאית), במושב כפר חסידים (להלן: "הממכר"). 

2. באחריות המציע לבדוק את הממכר ואת כל הקשור אליו, את מצבו הפיזי המשפטי התכנוני וכיוצא באלה. הממכר יימכר במצבו (AS-IS). הח"מ והמוכרים לא יהיו אחראים למצב הממכר ו/או למצבו הפיזי ו/או המשפטי. הנתונים דלעיל הינם מידע ראשוני ואין בהם להוות כל מצג שהוא, וכי על המעוניינים מוטלת החובה המוחלטת לבדוק את מצב הנכס, וכל נתון רלוונטי לצורך הרכישה.

3. הצעות לרכישת הממכר תוגשנה במשרדו של מנהל העזבון - עו"ד יהודה דנינו, בכתובות הרשומות מטה, במעטפה סגורה, בצירוף המחאה אישית ו/או בנקאית בשיעור של 10% מסכום ההצעה. לבקשת מי מהמצעים ניתנת בזאת הארכה,  הצעה כאמור תוגש לא יאוחר מיום 5 לחודש אפריל 2020 עד שעה 19:00.

בתיאום טלפוני עם החתום מטה. (לא בשבת)

4. ההצעות תוגשנה אך ורק באמצעות טופס ההצעה המצ"ב (לינק להורדה), ותהיינה נקובות בסכום בשקלים. כמו כן, יציין המציע את תנאי התשלום המוצעים על ידו.

5. כל ההמחאות תופקדנה בחשבון הנאמנות: -"איזקסון ודנינו בנאמנות גנץ" בנק מזרחי טפחות סניף נשר מספר סניף 523 ח-ן מספר: 238048. (להלן:"חשבון הנאמנות").

6. המחאות המציעים שהצעתם לא תתקבל כל הסכום יושב למציעים בחזרה בהמחאה.

7. המחאה שמסר מציע שזכה בממכר וחזר בו מהצעתו, תחולט.

8. אין מנהלי העיזבון מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, מנהל העיזבון יהיה רשאי לקבל כל הצעה על פי שיקול דעתו

   ו/או לנהל מו"מ עם מי מהמציעים ו/או חלקם ו/או לנהל התמחרות, בכל דרך שימצאו לנכון.

9. בדבר פרטי הממכר ותאום ביקור בנכס יש לפנות טלפונית אל מנהל העיזבון.

10. את טיוטת הסכם המכר ניתן לקבל במשרדו של מנהל העיזבון הח"מ, לאחר הפקדת ההצעה. או להוריד אותה מהאתר (לינק להורדה)

11. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בחיפה בתיק עיזבונות.

12. להסכם המכר תצורף חוו"ד שמאית ללא נתוני הערכת שווי.

13. הח"מ ו/או מי מטעמו לא ישלמו דמי תיווך.

14. דיני המכרזים לא יחולו על מכירה זו.


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יהודה דנינו, עו"ד מיהודה דנינו | עורך דין בטלפון 052-2845649 (לא בשבת)

חכירה בבית מגורים ישן ומקרקעין מסוג משק עזר, מושב כפר חסידים

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס חכירה בבית מגורים ישן ומקרקעין מסוג משק עזר
ישוב מושב כפר חסידים
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 5.4.20, 19:00
גוש 11137
חלקה 8
הערות בית מגורים ישן ומקרקעין מסוג משק עזר הידוע כגוש 11137 חלקה 8 בשטח בנוי של כ-80 מ"ר לערך, בית צמוד קרקע בשטח של כ- 5 דונם לערך (מהם כ- 4 דונם קרקע חקלאית), במושב כפר חסידים (להלן: "הממכר").

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא