בית צמוד קרקע בדיר חנא מנאמן
20.4.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 דרך העצמאות 9, חיפה | רחוב ברקוביץ 4, תל אביב

- את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרדו של הח"מ עד ולא יאוחר מיום 20/04/2020 בשעה 16:00

  כשהן נקובות בשקלים חדשים 

- להצעות יש לצרף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת הח"מ על סך השווה ל 10% מסכום ההצעה
   תוקף הערבות יהיה עד ליום 20/10/2020
- הזוכה יידרש לחתום על הסכם בנוסח המצוי במשרד הח"מ
- פרטים נוספים אודות הנכס ותיאום ביקור בנכס, ניתן לבצע בפנייה לגב' שיר וורשבסקי ממשרד הח"מ
  במייל: office@nahmias-law.com 

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שיר וורקובסקי ממנור נחמיאס | בטלפון 072-2500027

דירת מגורים בקומת קרקע, דיר חנא

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירת מגורים בקומת קרקע
ישוב דיר חנא
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 20.4.20, 16:00
גוש 19412
חלקה 15
מגרש 4
גודל 150 מ"ר
הערות על פי תוכניות 9206/ג, ו-12427/ג
שטח המגרש הנדון 446 מ"ר בערך (בהתאם לחוזה חריכה)

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא