דירה בירושלים מכונס נכסים
23.2.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב הרב קוק 8, בניין אשדר ירושלים 9422608
- הצעות הכתב לרכישת הזכויות בנכס יש להגיש עד ליום 23/02/20 בשעה 18:00 במשרדו של הח"מ
- על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד בתוקף ל-3 חודשים או שיק בנקאי בגובה 10% מהסכום המוצע. 
- את ההצעה יש להגיש אך ורק באמצעות טפסי ההצעה ונספחיה בנוסח שהוכן ע"י הח"מ ושניתן לקבלם במשרדו של הח"מ, הצעה שלא תוגש על גבי טופס הצעה ובהתאם לתנאים המפורטים בה, לא תתקבל.
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד צבי ברימט ממשרד עורכי דין יששכר בר הלל ושות' בטלפון 02-6259234

דירה, ירושלים, רחוב אליהו שמאע 1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
כתובת רחוב אליהו שמאע 1
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 23.2.20, 18:00
גוש 30820
חלקה 38
תת חלקה 17

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא