דירת מגורים בירושלים מכונס נכסים
1.3.20

- הצעות ניתן להעביר למשרד הח"מ עד ליום 01/03/20 בשעה 14:00

- על המציע להגיש הצעתו בכתב למשרד הח"מ על גבי טופס הצעה

וטיוטת הסכם חתומה שיוכל לקבל במשרד הח"מ

- בצירוף ערבות בנקאית או המחאה בנקאית ערוכה לפקודת הח"מ בגובה 5%

מסכום ההצעה שתוקפה לשישה חודשים מיום הוצאתה 

- לפרטים נא לפנות

לגב' יעל לוי ממשרד הח"מ, טל: 02-6259697 מייל: office@rcohen-law.com

ולגב' ענת דוד ממשרד עו"ד משה יצחק אוסדיטשר, טל: 03-6183299 מייל: osdi.law@gmail.com לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יעל לוי, מזכירה מרוני כהן – משרד עו"ד ונוטריון בטלפון 02-6259697

רכישת מלוא הזכויות בדירת מגורים, ירושלים, רחוב בית וגן 35

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס רכישת מלוא הזכויות בדירת מגורים
ישוב ירושלים
כתובת רחוב בית וגן 35
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.3.20, 14:00
גוש 30166
חלקה 1
תת חלקה 8
גודל 61 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא