תאריך אחרון להציע הצעות - בית צמוד קרקע ביד חנה מכונס נכסים
יום ראשון, 16.8.20, 09:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מגדל בסר 1, דרך בן גוריון 2, רמת גן 5257334

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת הזכויות בבית צמוד קרקע 7 חדרים, 2 מפלסים, בשטח של מבונה של 270 מ"ר ביד חנה מגרש A824,

הידוע כגוש 8634 חלקה 10, תיק מנהל 52849915א (להלן: "הנכס"). 

2 .הצעות לרכישה נקובות בשקלים חדשים, יש להגיש בכתב ע"ג טופס שיימסר למציעים, לכתובת הח"מ,

להצעה תצורף ערבות בנקאית אוטונומית, בגובה 5% מסכום ההצעה. הצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 16/08/20 בשעה 12:00 . 

הערבות תהיה בתוקף למשך 40 יום והיא תחולט במקרה שמציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש. 

3 .על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את מצבו הפיזי, הרישומי, המשפטי והתכנוני של הנכס.

הנכס יימכר במצבו הפיזי והמשפטי הנתון, כפי שהוא ( AS IS ), בהתאם לנוסח הסכם רכישה אשר ינוסח על ידי כונסי הנכסים.

האחריות הבלעדית לבדיקת המצב הפיזי והמשפטי האמור, מוטלת על המציעים בלבד. 

4 .הח"מ שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים, ביחד ובנפרד, וכן לערוך התמחרות בין המציעים, לפי שיקול דעתו,

ובכל שלב בהתמחרות. 

5 .הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא.

6 .הח"מ לא ישלם דמי תיווך, או כל תשלום אחר בכל צורה שהיא, הזמנה זו נעשית ע"י הח"מ בתוקף תפקידו ככונס נכסים למכירת הנכס,

והמכירה כפופה לאישור בית המשפט. 

7. כמו כן, לידיעתכם, בוטלה תוכנית להקמת מבנה לוגיסטי ביישוב. רצ"ב החלטת וועדת הערר.

8 .על המוכר לא יחולו דיני המכרזים, וכן שמורה לח"מ הזכות לבטל את ההליך בכל עת וללא חובת הנמקה. 

9 .המכירה כפופה לאישור בית משפט מחוזי בחיפה.


הצעות יש לשלוח לעורכי הדין:

עו"ד אבנר רון מדרך בן גוריון 2 רמת גן (מגדל ב.ס.ר 2) מיקוד 5257334

דואר אלקטרוני : avner@rnc-law.co.il טל': 039555560 פקס: 03-9555561

עו"ד אוהד אלגרסי רח' המלך ג'ורג' 38(קומה 9) תל אביב-יפו מיקוד 6329802

דואר אלקטרוני:  ohad@ad-adv.co.il טל': 03-75110033 :פקס 03-7511183

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אביגאל נמר, עו"ד מא.רון ושות' | חברת עורכי דיו ונוטריונים בטלפון 03-9555560

בית צמוד קרקע, 7 חדרים, יד חנה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס בית צמוד קרקע
ישוב יד חנה
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 16.8.20, 12:00
גוש 8634
חלקה 10
מגרש A824
חדרים 7
גודל 270 מ"ר
הערות 2 מפלסים
מסמכים:
חוות דעת שמאי
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
auction_doc_החלטת ועדת הערר
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא