דירה בתל אביב מכונס נכסים
22.3.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מרכז עזריאלי 5 (המגדל המרובע), קומה 27,
- הצעות תוגשנה לידי משרד הח"מ וזאת עד ליום 22/03/20 בשעה 13:00
- המציע יידרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית,
הניתנת לחילוט על-פי דרישה לקפודת הח"מ על סך 10% מגובה ההצעה,
שתוקפה לשלושה חודשים לפחות ממועד הגשת ההצעה וניתנת להארכה לשלושה חודשים נוספים לפי דרישת הח"מ
- הצעות תוגשנה בצירוף חוזה רכישה ו/או בנוסח אחר שיאושר מראש על-ידי הח"מ
ויכלול את פרטי המציע והתנאים המהותיים של ההצעה.
- הצעות תוגשנה לידי הח"מ באמצעות כתובת המייל ran@oshapira.com 
פרטים נוספים והוראות בדבר הגשת הצעות ניתן למצוא
באתר הח"מ: https://oshapira.com/he/
ו/או בטלפון 03-7766999
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רן קרן,עו"ד משפירא ושות' עורכי דין בטלפון 03-7766999

דירה המוגדרת כיחידה מספר 110, תל אביב, רחוב תוצרת הארץ 9, בניין מספר 9 (D)

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה המוגדרת כיחידה מספר 110
ישוב תל אביב
כתובת רחוב תוצרת הארץ 9, בניין מספר 9 (D)
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 22.3.20, 13:00
גוש 7093
חלקה 549
קומה 31
מחסן יש

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא