תאריך אחרון להציע הצעות - נחלה בכרמי יוסף מוכנס נכסים
2.4.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 דרך מנחם בגין 11, מגדל רוגובין – תדהר, קומה 21 ר"ג

1. פרטים נוספים ונוסח חוזה לרכישת הזכויות אשר ייחתם עם המציע אשר הצעתו תתקבל ניתן לקבל באמצעות הנאמנת,

עו"ד מורן מינס הלל ממשרד ברגרזון ושות', בהתאם לפרטים הר"מ, ובאמצעות משלוח דוא"ל לכתובת Mit1@bergersonlaw.com.

2. מחיר המינימום שניתן להציע בגין הנחלה הינו 4.7 מיליון ₪ ומעלה. אין להגיש הצעות על סכום נמוך יותר.   

3. את ההצעות יש להגיש בסכום נקוב בש"ח, אשר ימולא בידי המציע יחד עם פרטיו בנוסח החוזה אשר יוגש במשרד הח"מ,

בשני עותקים מקוריים וחתומים אשר יהוו את הצעתו הבלתי חוזרת של המציע,  

וזאת לא יאוחר מיום 2.4.20 בשעה 14:00. לא יערכו שינויים בהסכם. 

4.להצעה יצורף כחלק בלתי נפרד ממנה "טופס נלווה להצעה" כשהוא חתום ע"י המציע. 

5.להצעות יש לצרף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת עו"ד מורן מינס הלל בתוקף עד ליום 2.7.2020 לכל הפחות,

ע"ס % 10 מסכום ההצעה. הערבות או ההמחאה ישמשו כבטוחה לחתימת חוזה ע"י המציע אשר הצעתו תתקבל, ויחולטו בתור פיצוי קבוע ומוסכם מראש,

אם המציע יחזור בו מהצעתו. 

6. ניתן לבקר בחלקה א' של הנחלה בתיאום מוקדם מול משרד הנאמנת ביום 18.3.20 בין השעות 10:00-12:00. 

7. על מכירת הנחלה לא יחולו דיני המכרזים. אין הנאמנת מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא,

והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל התמחרות ו/או משא ומתן, עם המציעים או חלקם ו/או אחרים,

ו/או לבטל מכירת הנחלה מכל סיבה שהיא, בכל שלב, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.  


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל מורן מינס- הלל, עו"ד מברגרזון ושות' | בטלפון 03-7556900

נחלה + מגרש עליו בנוי בית מגורים בשטח של כ- כ-300 מ"ר, כרמי יוסף, רחוב היסמין 7

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס נחלה + מגרש עליו בנוי בית מגורים בשטח של כ- כ-300 מ"ר
ישוב כרמי יוסף
כתובת רחוב היסמין 7
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 2.4.20, 14:00
גוש 4847
חלקה 9
גודל 1,901 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא