התמחרות אינטרנטית - דירה ב"מגדל האופרה" תל אביב יפו מכונס נכסים
12.5.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מגדל השחר, קומה 16 אריאל שרון 4, גבעתיים

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירה ב"מגדל האופרה" בתל אביב - יפו 

1. מפורסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירה בשטח רשום של 115.49 מ"ר + מרפסת לא מקורה, לה צמודים חניה בשטח רשום של 21 מ"ר ושטחים נוספים, הידועה כגוש 6909 חלקה 107 תת חלקה 23, ברחוב אלנבי 1, תל אביב - יפו(להלן: "הממכר").

2. חוברת הזמנה להציע הצעות לרכישת הזכויות בממכר הכוללת את מסמכי ההצעה והרכישה ניתן לבצע הורדה (לינק להורדה)

או לקבל במשרד הנאמן, נדב לב - משרד עורכי דין, מרח' אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 16, גבעתיים, טל': 073-7925760; פקס: 076-5106350. 

3. הצעות בכתב, בנוסח המצוי במסמכי ההזמנה, בצרוף המחאה בנקאית ו/או ערבות בנקאית בשיעור של 5% מהסכום המוצע, יש להגיש במעטפה סגורה,

למשרדים דלעיל, לא יאוחר מיום 7.5.2020 בשעה 14:00.יש להבהיר בהצעה מהו המחיר המוצע, לא כולל מע"מ. למחיר ההצעה יתווסף מע"מ כדין, ככל שחל. 

4. הערבות הבנקאית הנזכרת בסעיף 3 לעיל תהא אוטונומית ובלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן, בתוקף עד ליום 1.10.2020.

5. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, המחאתו/ערבותו הבנקאית תחולט. בכפוף לאמור,

מובהר כי מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, תוחזר לו המחאתו/ערבותו.

6. על המציע לבדוק כל פרט מהותי ואחר הנוגע לזכויות בממכר הנרכשות על ידו, לפי העניין, לרבות מצבו הפיזי והמשפטי.

אין הח"מ מקבל על עצמו אחריות כלשהי לגבי הממכר ו/או הזכויות בו, ואלה ימכרו במצבם הנוכחי כפי שהוא (AS IS) ובמיקומם הנוכחי (WHERE IS),

בכפוף לאמור בהסכם שיאושר על-ידי בית המשפט.

7. הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות

בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או לאשר הרכישה לכל גורם שימצאו לנכון ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות

ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה בטרם אישור העסקה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

נוסח ההזמנה המחייב הינו כאמור במסמכי ההזמנה.  

8. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים.הח"מ לא ישלם דמי תיווך.

9. כל מכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו.

 (-)

נדב לב, עו"ד

בתוקף תפקידו כנאמן


לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל נדב לב מנדב לב, משרד עו"ד בטלפון 073-7925760

דירה, תל אביב - יפו, רחוב אלנבי 1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירה
ישוב תל אביב - יפו
שכונה "מגדל האופרה"
כתובת רחוב אלנבי 1
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 7.5.20, 14:00
גוש 6909
חלקה 107
תת חלקה 23
גודל 115.49 מ"ר
חניה יש
הערות בדירה בשטח רשום של 115.49 מ"ר + מרפסת לא מקורה, לה צמודים חניה בשטח רשום של 21 מ"ר ושטחים נוספים

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא